KONSULLATA E PËRGJIPHSHME E  SHQIPËRISË  NË BRAZIL.


Konsullata e Përgjithshme e Shqipërisë në Brazil u krijua në korrik të vitit 1999. Ajo ndodhet në Recife, Shteti i Pernambukos dhe ka nën juridiksionin e saj 9 shtete të zonës veri-lindore të Brazilit.


Kjo Konsullatë drejtohet nga Konsulli i Përgjithshëm, Prof. Dr. Lamartine Hollanda Junior, me profesion mjek psikiatër dhe profesor universiteti, gazetar dhe autor i shumë librave. Ai është njëkohësisht edhe President i Institutit Jung.


Në momentin e hapjes së Konsullatës në Recife, Shqipëria nuk kishte Ambasadë në Brazil dhe me Ambasada e RSH në Argjentinë ishte e vetmja përfaqësi shqiptare në Amerikën Latine.

Ambasadori i Shqipërisë në Buenos Aires, duke filluar nga viti 1997 ishte z. Edmond Trako, gjithashtu profesor universiteti dhe mjek në profesion, i përfshirë në Lëvizjen Demokratike Studentore në Shqipëri, të dhjetorit 1990, qysh në orët e para të saj së bashku me studentët e tij. Ai ishte bashkëthemelues i Partisë Demokratike Shqiptare.


Me një temperament mjaft dinamik ai kishte nën juridiksion me letra kredenciale 10 shtete të Amerikës Latine (Argjentina, Brazili, Kili, Uruguaj, Paraguaj, Venezuela, Bolivi, Peru, Ekuador dhe Kolumbi). Krahas akreditimit në këto vende Ambasada e RSH në Argjentinë mbulonte edhe 10 shtete të tjera të Amerikës Qëndrore dhe Karaibet, mbasi ajo ishte e vetmja përfaqësi shqiptare në atë rajon mjaft të gjërë.


Me inistiativën e tij dhe përkrahjen e MPJ-ve dhe të kolegëve të vendeve respektive, Ambasadori Edmond Trako arriti të vendosë marëdhënie diplomatike me 4 vende të këtij rajoni me të cilat Shqipëria nuk kishte patur më përpara marëdhënie diplomatike (Honduras, Republika Domenikane, Haiti dhe El Salvador). Deklaratat e vendosjes së marëdhënieve diplomatike me këto vende u nënshkruan të gjitha në Buenos Aires.


Gjatë periudhës 9 vjeçare (1997-2006) kur Ambasada në Argjentinë drejtohej nga Dr. Edmond Trako u hapën 11 Konsullata në Brazil, Argjentinë, Kili, Ekuador, Uruguaj dhe ishin në proçes përfundimi 6 të tjera në Peru, Bolivi, Venezuelë dhe Paraguaj.


Me inisiativën e tij dhe të ish-Drejtores së Amerikave në MPJ të Shqipërisë, znj.Rudina Mullahi, u bë e mundur krijimi i Shoqatës së Konsujve të Shqipërisë në Amerikën Latine (ACAAL). Kjo Shoqatë e krijuar në Punta del Este (Uruguay) zgjodhi me votë si President të saj të parë, Konsullin e Përgjithshëm të Shqipërisë në Brazil, Prof.Dr. Lamartine Hollanda Junior.


Ambasadori Edmond Trako, ishte gjithashtu promotori kryesor për krijimin e 3 Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë midis Shqipërisë dhe Brazilit, Argjentinës e Uruaguajt. President i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Argjentinë-Shqipëri u zgjodh, z. Alfredo Victor Rapi me origjinë shqiptare, në Brazil u zgjodh z. Lamartine Hollanda Junior i cili e drejtoi atë deri para disa muajsh, kurse në Uruguaj u zgjodh konsulli i RSH në Montevideo, z. Vicente Napoli Gonzalez.


Aktualisht, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Brazil-Shqipëri drejtohet nga biznesmeni Dr. Antonio Munhoz, i cili u zgjodh President i saj. Në të njëjtën kohë u zgjodhën si Presidentë Nderi, Ambasadorja aktuale e Shqipërisë në Brazil, znj. Tatjana Gjonaj, Ambasadori Edmond Trako (aktualisht Ambasador i RSH në Portugali) dhe Konsulli i Përgjithshëm i RSH, Prof. Dr. Lamartine Hollanda Junior.

Ka disa vjet që nga këto tre dhoma tregëtie dhe industrie u kalua në krijimin e një Federate të përbashkët me qëllim për të rritur bashkëpunimin në rajon dhe efikasitetin e veprimtarive të tyre si në Amerikën Latine, ashtu edhe në Shqipëri. Kështu psh: në sajë të angazhimit të këtyre dhomave vizituan Shqipërinë dhe morrën pjesë në Panairin Ndërkombëtar të Tiranës, apo me Showroom, mbi 80 firma dhe kompani të cilat i shoqëroi në një nga vizitat e tyre në Tiranë edhe Baleti Folklorik Buenos Aires dhe Uruguaj.

U organizua Java e Shqipërisë dhe u zhvilluan shumë aktivitete përkujtimore me rastin e lumturimit të shënjtores shqiptare, Nënë Terezës. Emrin e saj, të kryeqytetit Tirana dhe të Heroit Kombëtar të Shqipërisë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, e mbajnë sot disa sheshe e rrugë në vende të ndryshme të Amerikës Latine. Dhe kjo ishte një arritje tjetër, rezultat i punës këmbëngulëse të Ambasadorit Edmond Trako. Po ashtu në Tiranë u emërtua sheshi San Martin, në nder të Heroit Kombëtar të Argjentinës.


Në bashkëpunim me Konsullin e Përgjithshëm, Lamartine Hollanda Junior, Ambasadori Edmond Trako ndërmorën inisiativën për krijimin në Brasilia në prani të diplomatëve brazilianë dhe autoriteteve vendase, të Shoqatës Kulturore Brazil-Shqipëri e cila drejtohej nga z. Lamartine dhe me president nderi, Ambasadorin Trako. Ky institución ashtu si edhe Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë ndodhet i rregjistruar zyrtarisht në organet shtetërore respektive.


Ambasadori Edmond Trako me veprimtarinë e tij prej gati 1 dekade në këto vende, bëri një “revolución” të vërtetë për rritjen e prezencës së Shqipërisë në Amerikën Latine.


Krahas aktiviteteve diplomatike dhe krijimit të institucioneve të lartpërmëndura, Ambasadori Edmond Trako realizoi një numur konferencash në vende të ndryshme të rajonit dhe munndësoi nënshkrimin e mbi 30 marrëveshjeve inter-qeveritare dhe inter-institucionale midis Shqipërisë dhe vendeve të ndryshme të Amerikës Latine.


Të gjitha këto institucione dhe veprimtari intensive që janë zhvilluar në këto vite, në veçanti në Brazil dhe në Argjentinë, parapërgatitën terrenin për hapjen me sukses në vitin 2010, të Ambasadës së Shqipërisë në Brazil me Ambasadore, znj. Tatjana Gjonaj dhe të Ambasadës së Brazilit në Tiranë, me Ambasador, z. Ruda Gonzales Seferin.


 

Consulate General of Albania in Brazil.


General Consulate of Albania in Brazil was established in July 1999. It is located in Recife, State of Pernambuco and has under its jurisdiction 9 states of north-eastern area of ​​Brazil.

This Consulate is headed by Consul General, Prof. Dr. Lamartine Hollanda Junior, a psychiatrist and university professor, journalist and author of many books. He is also President of the Jung Institute.

At the opening of Consulate in Recife, Albania had no Embassy in Brazil and Albanian Embassy in Argentina was the only Albanian representative in Latin America.


Albania's Ambassador in Buenos Aires, starting in 1997, was Mr. Edmond Trako, also a university professor and doctor by profession, involved in the Student Democratic Movement in Albania, (December 1990) together with his students, since in its first hours. He was cofounder of the Albanian Democratic Party as well.


With a dynamic temperament, he had under his jurisdiction (and by presenting Letters of Credentials),10 Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Peru, Ecuador and Colombia). Besides accreditation in these countries the Albanian Embassy in Argentina had also covered by diplomatic relations, 10 other countries of Central America and the Caribbean, because it was the only Albanian representative in this vast region.


With his initiative and by the support of the Foreign Ministries of these countries and his respective colleagues, Ambassador Edmond Trako managed to establish diplomatic relations with four countries in the region with which Albania had no diplomatic relations before (Honduras, Dominican Republic, Haiti and El Salvador). Declarations of establishing diplomatic relations with these countries were signed in Buenos Aires too.


During the 9-year period (1997-2006) when the embassy in Argentina was led by Dr. Edmond Trako 11 Consulates were opened in Brazil, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay and were on process six others 6 in Peru, Bolivia, Venezuela and Paraguay.


With his initiative and the former Director of the Americas in the Albanian Foreign Ministry, Mrs. Rudina Mullahi too, made possible the creation of the Albanian Association of Consuls in Latin America (ACAAL). This association established in Punta del Este (Uruguay) chose to vote as its first president, General Consul of Albania in Brazil, Prof.Dr. Lamartine Hollanda Junior.

Ambassador Edmond Trako, was also the main promoter for creation of 3 Chambers of Commerce and Industry between Albania and Brazil, Argentina and Uruguay. President of the Chamber of Commerce and Industry Argentina-Albania, was elected, Mr. Alfredo Victor Rapi an albanian businessman in terms of origin. Meanwhile in Brazil was elected Mr. Lamartine Hollanda Junior, who ran it until a few months, and in Uruguay was elected the Consul of Albania in Montevideo, Mr. Napoli Vicente Gonzalez.


Currently, the Chamber of Commerce and Industry Brazil-Albania is led by the businessman, Dr. Antonio Munhoz, who was elected as President of the Chamber. At the same time were elected as Honorary Presidents, current Ambassador of Albania in Brazil, Mrs. Tatjana Gjonaj, Ambassador Edmond Trako (currently Ambassador of Albania to Portugal) and General Consul of Albania, Prof. Dr. Lamartine Hollanda Junior.There are some years since these three chambers of commerce and industry were passed in the creation of a joint federation in order to enhance cooperation in the region and the efficiency of their operations in Latin America and in Albania too. Thus, for example: thanks to the commitment of these chambers visited Albania and attended the International Fair in Tirana, or Showrooms, over 80 firms and companies from Latin America. In one of their visits to Tirana they were accompanied by the Folk National Ballet of Buenos Aires.


Week of Albania was organized and conducted by many activities commemorating the sanctify process of the Albanian Saint, Mother Teresa. Her name, and also the names of the capital of Albania –Tirana- and that of the Albanian National Hero, Gjergj Kastrioti Scanderbeg, today hold several squares and streets in different countries of Latin America. And this was another achievement, the result of persistent work of Ambassador Edmond Trako. At the same time in Tirana was renamed the San Martin Square, in honor of National Hero of Argentina.


In collaboration with the General Consul, Prof.Dr. Lamartine Hollanda Junior, Ambassador Edmond Trako took the initiative to establish in Brasilia in the presence of brazilian diplomats and local authorities, the Brazil-Albanian Cultural Association, which was led by Mr. Lamartine and having as honorary president, Ambassador Trako. This institution as well as Chambers of Commerce and Industry are officially registered in the respective state bodies.


Ambassador Edmond Trako by its successfully operations for almost one decade in part of the world, made a true "revolution" in terms of a substantially increasing of the presence of Albania in Latin America.


Besides the diplomatic activities and the creation of the aforementioned institutions, Ambassador Edmond Trako together with his collaborators hold a number of conferences in different countries of the region and got through the signing of over than 30 inter-governmental and inter-institutional agreements, between Albania and different countries of Latin America.


All these institutions and activities that have been developed intensively in recent years, particularly in Brazil and in Argentina, did prepare the stage for the successful opening in 2010,


of the Albanian Embassy in Brasilia, with the Ambassadore, Mrs.. Tatjana Gjonaj


and the Brazilian Embassy in Tirana, with the Ambassador, Mr. Ruda González Seferin.
Copyrigth © 2011 Todos Direitos Reservados